Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
dla serwisu internetowego 
https://www.pszczolamusibyc.pl/


I. INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór informacji dotyczących zasad i warunków, na jakich funkcjonuje nasz serwis internetowy, z którego zasobów aktualnie korzystasz. W tym dokumencie zawarte są także informacje o sposobie postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz pouczenia dotyczące Twoich praw związanych z danymi osobowymi.

 

Czy polityka prywatności jest umową albo regulaminem?

Nie. Polityka prywatności ma być dla Ciebie jedynie źródłem informacji i jej celem jest zapewnienie Ci możliwości sprawnego wykonania przysługujących Ci praw. 

 

Gdzie jest dostępna polityka prywatności?

Polityka prywatności jest zawsze dostępna na serwisie internetowym i może być przez Ciebie w każdym czasie odczytana. Treść polityki prywatności może być przez Ciebie także pobrana i utrwalona w szczególności poprzez jej wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. 

 

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Dynamiczny rozwój technologii i standardów tworzenia oraz prowadzenia serwisów internetowych może spowodować konieczność aktualizacji polityki prywatności. Zmiany mogą być również wymuszone przez nowe prawo lub dodatkowe wymogi, jakich spełnienia oczekują zewnętrzni dostawcy usług, z których korzysta ten serwis internetowy.

Gdy wystąpi konieczność aktualizacji polityki prywatności, poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawimy uzasadnienie dla wprowadzonych zmian.

 

Od kiedy obowiązuje polityka prywatności? 

Polityka prywatności obowiązuje z chwilą jej opublikowania na naszym serwisie internetowym. Dokładamy najwyższych starań, aby ten dokument był zawsze aktualny i zawierał wyczerpujące informacje oraz pouczenia. W nagłówku polityki prywatności znajduje się też informacja o dacie umieszczenia aktualnej wersji na naszym serwisie internetowym.

 

Co zrobić w przypadku, gdy mam pytania dotyczące polityki prywatności?

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem adresu kontakt@pszczolamusibyc.pl, a my niezwłocznie odpowiemy na Twoje pytania lub udzielimy Ci niezbędnych pouczeń. 

 

Co w przypadku, gdy nie akceptuję polityki prywatności w całości lub w części?

W takim przypadku powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania z serwisu internetowego.

 

II. ADMINISTRATOR

Do kogo należy serwis internetowy i kto nim zarządza?

Serwis internetowy prowadzi Administrator tj. FUNDACJA EKOLOGICZNA PSZCZOŁA MUSI BYĆ z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, REGON 388890467, NIP 6572960023, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o pod numerem KRS 0000900218.

 

Gdzie mogę zweryfikować poprawność lub aktualność danych Administratora?

Dane Administratora możesz sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępnym online pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 

 

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pszczolamusibyc.pl. Koszty korzystania przez Ciebie ze środków komunikowania się na odległość odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora. 

 

Jakie prawne obowiązki ciążą na Administratorze?

Administrator wykonuje wszystkie obowiązki, jakie wynikają z przepisów prawa, a w szczególności wynikające z:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej „RODO”).

Czy Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych?

Nie. Administrator samodzielnie wykonuje wszystkie prawa i obowiązki związane ze zbieraniem, przechowywaniem, ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych.   

 

Kto z ramienia Administratora ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają jedynie upoważnione osoby oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów przetwarzają Twoje dane osobowe jako nasi procesorzy. 

 

III. DANE OSOBOWE

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO “dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Jakie przepisy regulują sposób postępowania z moimi danymi osobowymi?

Są to RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz inne akty prawne. 

 

Jakie zasadami kieruje się Administrator przy obchodzeniu się z moimi danymi osobowymi?

Oto lista przestrzeganych przez nas zasad wraz z podaniem podstawy prawnej, z której one wynikają oraz opisem, w jaki sposób te zasady stosujemy w praktyce:

 

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość (Art. 5 pkt 1 ppkt. a RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Ciebie przejrzysty.
 2. Ograniczenie celu (Art. 5 pkt 1 ppkt. b RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało w konkretnych, wyraźnych, w prawnie uzasadnionych i zrozumiałych dla Ciebie celach.
 3. Minimalizowanie danych (Art. 5 pkt 1 ppkt. c RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało w konkretnych, wyraźnych, w prawnie uzasadnionych i zrozumiałych dla Ciebie celach.
 4. Prawidłowość (Art. 5 pkt 1 ppkt. d RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby zebrane przez nas Twoje dane osobowe były prawidłowe i adekwatne do celów ich przetwarzania. Nasze ewentualne błędy niezwłocznie korygujemy, usuwając Twoje dane osobowe lub dokonując ich sprostowania.
 5. Ograniczenie przechowywania (Art. 5 pkt 1 ppkt. e RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby zebrane przez nas Twoje dane osobowe nie były przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to absolutnie niezbędne.
 6. Integralność i poufność (Art. 5 pkt 1 ppkt. f RODO) – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że zebrane przez nas Twoje dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane jedynie w sposób zgodny z prawem.
 7. Rozliczalność (Art. 5 pkt 2 RODO) – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w razie potrzeby móc wykazać, że przestrzegamy powyższych zasad.

Jakie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z moją aktywnością na serwisie internetowym?

W zależności od podjętych przez Ciebie działań (np.: wysłanie zapytania, zapis na newsletter, skorzystanie z czatu) Administrator może zwrócić się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych:

 

 • imię i nazwisko;
 • adres do doręczeń;
 • nazwa prowadzonej działalności gospodarczej;
 • numer NIP;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • numer konta bankowego.

Chcę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ale nie wiem, jakie będzie to miało konsekwencje

W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie będzie miało to dla Ciebie żadnych negatywnych skutków, a w szczególności finansowych. Wykonanie przez Ciebie tego prawa nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem naszych działań, które dotyczyły Twoich danych osobowych, podjętych przed wycofaniem przez Ciebie wspomnianej zgody. Musisz również pamiętać, że z chwilą wycofania zgody tracisz możliwość dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu internetowego, z których korzystanie jest możliwe jedynie na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.  

 

Czy wniesienie przeze mnie sprzeciwu zawsze spowoduje, że Administrator zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych? 

Tak, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, a w tym profilowania.

Jeżeli jednak Twój sprzeciw jest związany z Twoją szczególną sytuacją, to w pewnych przypadkach możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy istnienie podstaw do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Tak. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo. W szczególności Twoje połączenie z serwisem internetowym jest szyfrowane przy użyciu certyfikatu SSL.

 

Kiedy Administrator może zbierać i przetwarzać moje dane osobowe?

RODO przewiduje wiele przypadków, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, ale my korzystamy z Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach i z powołaniem się na poniżej wskazaną podstawę prawną: 

 

 1. Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (Art. 6 pkt 1 ppkt.a RODO), co jest niezbędne do udzielenia Ci rabatu lub przesłania kodu promocyjnego, zamówionej informacji handlowej, nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego w celach handlowych, podejmowania innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego, stosowania przez nas cookies na serwisie internetowym, umożliwienia Ci pozostawienia opinii lub komentarza na serwisie internetowym, korzystania z czatu, formularza kontaktowego i innych narzędzi do komunikacji z Administratorem;
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (Art. 6 pkt 1 ppkt.b RODO), co jest niezbędne do wykonania zawartej przez Ciebie umowy, rozpatrzenia Twojej reklamacji lub innych roszczeń, nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego w celach związanych z zawartą umową lub zgłoszonymi przez Ciebie roszczeniami;
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na nas jako na Administratorze (Art. 6 pkt 1 ppkt.c RODO), co jest niezbędne do rozpatrzenia Twojej reklamacji lub innych roszczeń, tworzenia baz i zbiorów związanych z obowiązkami wynikającymi z RODO lub innych ustaw, wystawienia dla Ciebie faktury/rachunku, wykonania przez Administratora innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości i im podobnych;
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez nas jako Administratora (Art. 6 pkt 1 ppkt.f RODO), które każdorazowo będziemy Ci wskazywać w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w tym trybie.  

Jakie przysługują mi prawa związane z moimi danymi osobowymi?

RODO zawiera bardzo wiele przepisów, które mają na celu zagwarantowanie ochrony Twoich praw. Poniżej prezentujemy Ci Twoje najważniejsze uprawnienia, ich podstawę prawną oraz pouczenie, jak praktyce możesz z nich skorzystać: 

 

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (Art. 7 ust. 3 RODO) możesz wykonać poprzez skorzystanie z funkcjonalności serwisu internetowego, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 2. Prawo do uzyskania przejrzystej informacji o Twoich danych osobowych (Art. 12 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 3. Prawo do prowadzenia z Administratorem przejrzystej komunikacji dotyczącej w szczególności Twoich praw oraz przypadków naruszenia ochrony danych osobowych (Art. 12 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 4. Prawo do otrzymania informacji określonych w art. 13 RODO, które są podawane przy zbieraniu Twoich danych osobowych (Art. 13 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 5. Prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane (Art. 15 ust.1 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 6. Prawo do otrzymania dostępu do Twoich danych osobowych oraz dotyczących ich informacji określonych w art. 15 RODO (Art. 15 ust.1 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 7. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych (Art. 16 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 8. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (Art. 17 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 9. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 18RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 10. Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) możesz wykonać poprzez skorzystanie z informacji dostępnych na stronie https://uodo.gov.pl/83.

Komu Administrator powierza przetwarzanie moich danych osobowych?

W celu zapewnienia dostępności serwisu internetowego oraz możliwości korzystania przez Ciebie
z jego funkcjonalności, a także dla zapewnienia Ci obsługi koniecznym jest posiłkowanie się przez nas usługami i produktami wielu podmiotów. W każdym przypadku nawiązania współpracy z takim podmiotem weryfikujemy, czy daje on rękojmię dla prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych, a także czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

 1. dhosting.pl Sp. z o.o. – dostawca usług hostingowych (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 2. Mango Technologies, Inc. DBA ClickUp – dostawca usługi IT (obszar przekazania danych: poza EOG);
 3. Mango Technologies, Inc. DBA ClickUp – dostawca sytemu do zarządzania zadaniami i projektami oraz CRM (obszar przekazania danych: poza EOG);
 4. Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.) – dostawca fanpage, narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych, narzędzi analitycznych, funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG)
 5. Google Llc. – dostawca narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych, narzędzi analitycznych, funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych oraz pakietu narzędzi biurowych Google Workspace (obszar przekazania danych: poza EOG)
 6. Twitter Inc. – dostawca funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG);
 7. Linkedin Corp. – dostawca funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG).

Co oznacza rozróżnienie „tylko EOG / poza EOG” w kontekście przekazywania moich danych osobowych?

RODO obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w skrócie „EOG”), w skład którego wchodzą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do innego kraju niż wyżej wymienione, to przyjmuje się, że trafiają one do państwa trzeciego (a więc „poza EOG”). RODO zezwala na takie działania, ale pod pewnymi warunkami określonymi w rozdziale V tego aktu. Zapewniamy, że wszyscy odbiorcy Twoich danych poza EOG dają rękojmię zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych oraz stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

 

Czy moje dane osobowe mogą być wydane na żądanie organów państwowych?

Twoje dane zostaną udostępnione, jeżeli z takim żądaniem wystąpi uprawniony podmiot (Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.). W każdym jednak przypadku badamy podstawę prawną i zakres takiego żądania.

 

IV. SERWIS INTERNETOWY

Jakie wymogi techniczne muszę spełnić, aby móc korzystać z serwisu internetowego?

W celu skorzystania ze serwisu internetowego musisz posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:

 1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
 2. dostęp do internetu;
 3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
 4. przeglądarka internetowa (dokładamy najwyższych starań, aby serwis internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari).

Czy korzystanie z serwisu internetowego jest bezpieczne?

Tak, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo, a w szczególności posiadamy aktualny certyfikat SSL.

Niezależnie od powyższego powinieneś stosować własne środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe etc.) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).

 

Czy serwis internetowy korzysta z pamięci podręcznej (cache) mojego urządzenia?

W celu zapewnienia Ci najwyższej jakości usług możemy korzystać z pamięci podręcznej Twojego urządzenia. Dzięki temu przy Twojej ponownej wizycie na serwisie internetowym nie są już pobierane te same dane, co znacząco poprawia szybkość i komfort korzystania z serwisu internetowego. 

 

Jakie dane o mnie są gromadzone na serwerze, na którym znajduje się serwis internetowy?

Korzystanie przez Ciebie z serwisu internetowego wiąże się z koniecznością przesyłania przez Twoją przeglądarkę internetową zapytań do serwera, a ten z kolei zapisuje je w tzw. logach. 

Wspomniane logi zawierają informacje o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu, jego systemie operacyjnym oraz powiązanych z nim adresie IP, datą i godziną Twoich odwiedzin na serwisie internetowym, długością czasu, jaki na nim spędziłeś i rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystałeś. Dane gromadzone w logach serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości, a dostęp do nich posiadają tylko upoważnione osoby. 

 

V. COOKIES

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowo-numeryczne przesyłane do Twojej przeglądarki przez serwer obsługujący nasz serwis internetowy. Dzięki cookies nasz serwis internetowy może rozpoznawać preferowane przez Ciebie treści, a także m.in. przechowywać zapisane przez Ciebie dane (np.: adres e-mail wprowadzony do formularza). Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się na przeznaczonej im stronie Wikipedii

 

Czy pliki cookies dzielą się na jakieś kategorie?

Tak. Co do zasady ciasteczka dzielą się na pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów trzecich. Pliki cookies własne związane są z naszym serwisem internetowym i służą weryfikacji, czy jesteś aktualnie zalogowany, usprawniają działanie naszego serwisu internetowego i procesu składania w nim zamówień, a także zapisują tak istotne zdarzenia jak zaakceptowanie przez Ciebie regulaminów, polityk czy wyrażenie zgód marketingowych. Z kolei pliki cookies podmiotów trzecich pozwalają na korzystanie z udostępnianych przez te podmioty treści lub funkcjonalności. Przykładowo odtwarzanie osadzonych na naszym serwisie internetowym filmów wiąże się z zaakceptowaniem polityki cookies podmiotu, który przechowuje i udostępnia ten film (np.: Vimeo, Youtube etc.). Podobnie działają wszelkie wtyczki, pozwalając na udostępnianie treści z naszego serwisu internetowego bezpośrednio na Twoim profilu w mediach społecznościowych (np.: Facebook, Twitter, Linkedin etc.). 

 

Dlaczego pytacie mnie czy wyrażam zgodę na korzystanie z plików cookies?

Zapewne zauważyłeś, że przy pierwszej wizycie na naszym serwisie internetowym wyświetliło Ci się okienko z informacją o stosowaniu przez nas plików cookies. Jesteśmy zobowiązani, aby poinformować Cię o stosowaniu plików cookies i zapytać Cię o zgodę. Wynika to z art. 173 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648). Jeżeli wyraziłeś zgodę, to będziemy wykorzystywać ciasteczka zgodnie z warunkami tej polityki prywatności. 

 

Do czego służą wam pliki cookies?

Pliki cookies pozwalają nam m.in.:

 • zapewnić Ci sprawne i szybkie funkcjonowanie serwisu internetowego;
 • umożliwić Ci zapisanie wszelkich ustawień, jakich dokonałeś na serwisie internetowym;
 • umożliwić Ci udostępnianie treści z naszego serwisu internetowego bezpośrednio na Twoim profilu w mediach społecznościowych;
 • umożliwić Ci odtwarzanie treści z serwisów zewnętrznych, które zostały osadzone na naszym serwisie internetowym;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • zapewnić, że będą kierowane do Ciebie spersonalizowane reklamy, które będą możliwie dopasowane do Twoich preferencji konsumenckich.

Czy mogę wycofać moją zgodę na korzystanie z plików cookies? 

Tak. Nastąpi to automatycznie z chwilą, kiedy usuniesz nasze pliki cookies ze swojego urządzenia,
a następnie zmienisz ustawienia swojej przeglądarki. W dalszej części polityki prywatności dowiesz się, jak to zrobić.

 

Chcę zmienić ustawienia mojej przeglądarki dotyczące korzystania z plików cookies, ale nie wiem, jak to zrobić.

Na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek i w ich obsłudze mogą występować znaczące różnice.

By znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące ustawień z zakresu plików cookies, odwiedź stronę wydawcy Twojej przeglądarki.

 

 1. Chrome – https://www.google.pl/chrome/
 2. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/safari
 3. Opera – https://www.opera.com/pl
 4. Edge – https://www.microsoft.com/pl-pl/edge
 5. Firefox – https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/

Czy zaakceptowanie plików cookies zmienia coś na moim urządzeniu?

Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu, ale w żaden sposób nie modyfikują jego ustawień, ani nie ingerują w dotychczasowy sposób jego funkcjonowania. 

 

Czy istnieją dla mnie jakieś zagrożenia związane z zaakceptowaniem stosowania plików cookies?

Wykorzystywanie technologii cookies nie niesie ze sobą jakichkolwiek zagrożeń dla Twojego urządzenia. W szczególności zaakceptowanie stosowania ciasteczek nie sprawi, że Twoje urządzenie będzie bardziej narażone na zainfekowanie wirusami lub instalację niechcianego, szkodliwego lub złośliwego oprogramowania. 

 

Czy niezaakceptowanie plików cookies wpływa na to, jak korzystam z serwisu internetowego?

Niestety najpewniej korzystanie przez Ciebie z serwisu internetowego nie będzie już tak szybkie
i wygodne jak mogłoby być. Dodatkowo wyświetlane Ci treści nie będą spersonalizowane, a także mogą mieć charakter bardzo ogólny i w żaden sposób niedopasowany do Twoich preferencji. 

 

VI. KOMUNIKACJA

Kiedy mogę się skontaktować z Administratorem w sprawach związanych serwisem internetowym?

Kontakt z nami jest możliwy we wszystkie dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Za dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

 

Czy moje rozmowy z telefoniczne z Administratorem są nagrywane?

Nie. Nie rejestrujemy naszych rozmów przychodzących ani wychodzących.

 

Czy korzystając z dostępnych na serwisie internetowym kanałów komunikacji (formularz, adres e-mail, czat, pozostawienie opinii etc.), muszę się zgodzić na przetwarzanie moich danych osobowych?

Nie musisz się zgodzić na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale jest to równoznaczne
z brakiem możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie. W takim przypadku Administrator usunie Twoją wiadomość i zawarte w niej dane osobowe.

 

Czy mogę usunąć treści opublikowane przeze mnie na serwisie internetowym, jak np.: opinie?

Tak. W każdym czasie możesz usunąć opublikowane przez siebie treści, korzystając z funkcjonalności serwisu internetowego lub zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia. W takim jednak przypadku dane osobowe przekazane Administratorowi w momencie publikacji treści będą nadal przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (dochodzenia lub obrona przed roszczeniami). W żadnym jednak przypadku okres przechowywania tych danych nie będzie dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, który obecnie wynosi najwięcej 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).

 

Czy zapisując się na newsletter lub zwracając się o wysyłanie do mnie powiadomień
o promocjach lub dostępności produktu, mogę później tę zgodę wycofać?

Tak, w każdym czasie możesz wypisać się z newslettera lub innych subskrypcji powiadomień lub zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Cię ze stosownych list recipientów tych treści.
W takim jednak przypadku dane osobowe przekazane Administratorowi w momencie zapisu lub subskrypcji będą nadal przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (konieczność wykazania, że dane zostały zebrane za uprzednio wyrażoną zgodą). W żadnym jednak przypadku okres przechowywania tych danych nie będzie dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron.

 

Jakie treści będę otrzymywać, zapisując się na newsletter lub dokonując subskrypcji innych powiadomień?

O rodzaju i przedmiocie treści merytorycznych informujemy Cię w momencie dokonania zapisu lub subskrypcji. Administrator może na podstawie Twojej zgody wykorzystywać Twoje dane w celach związanych z marketingiem usług lub produktów, a w szczególności może wysyłać Ci informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

Przez jaki okres czasu przechowywana jest korespondencja prowadzona
z Administratorem oraz związane z nią dane osobowe?

Historia Twojej komunikacji prowadzonej z Administratorem może być archiwizowana z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (dochodzenie lub obrona przed roszczeniami). Okres przechowywania tych treści uzależniony jest od ich przedmiotu i znaczenia dowodowego, ale
w żadnym jednak przypadku nie będzie on dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron.

 

VII. TREŚCI

Do kogo należą treści opublikowane na serwisie internetowym?

Treści należą do Administratora (jest właścicielem autorskich praw majątkowych lub posiada licencję), chyba że wprost zastrzegliśmy inaczej i wskazaliśmy ich Twórcę.

 

Czy mogę wykorzystać treści opublikowane na serwisie internetowym do własnych celów?

Nie. Administrator ani wprost, ani w sposób dorozumiany nie udziela Ci jakiejkolwiek licencji na wykorzystywanie treści w innym celu aniżeli zapoznawanie się z nimi w toku korzystania z serwisu internetowego. Jeżeli poszczególne treści przeznaczone są do ich rozpowszechniania, Administrator wprost to wskaże na serwisie internetowym.

 

Jeżeli jakiekolwiek kwestie poruszone w Polityce Prywatności są dla Ciebie niejasne lub potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem.