Ułatwienia dostępu

Regulamin darowizny

REGULAMIN DOKONYWANIA

DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI

ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

https://www.pszczolamusibyc.pl/

 

1 Definicje

 

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Fundacji – należy przez to rozumieć FUNDACJĘ EKOLOGICZNĄ PSZCZOŁA MUSI BYĆ z siedzibą w Kielcach, ul. DZIELNA 10 /6, 25-213 Kielce, REGON 388890467, NIP 6572960023, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o pod numerem KRS 0000900218.
 2. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem https://www.pszczolamusibyc.pl/;
 3. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć dokument dostępny pod adresem https://www.pszczolamusibyc.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiący zbiór informacji dotyczących zasad oraz warunków, na jakich funkcjonuje Strona Internetowa, a także pouczeń dotyczących postępowania z danymi osobowymi oraz wykonywania praw przez osoby, których dane te dotyczą
 4. Statucie – należy przez to rozumieć statut fundacji dostępny pod adresem https://www.pszczolamusibyc.pl/statut/.
 5. Celach Statutowych – należy przez to rozumieć cele statutowe Fundacji określone w §5 Statutu.
 6. Darczyńcy – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, jakiej przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które dokonują na rzecz Fundacji Darowizny.
 7. Darowiźnie – należy przez to rozumieć darowiznę w rozumieniu art. 888 §1 kc stanowiącą bezpłatne świadczenie pieniężne Darczyńcy na rzecz Fundacji z przeznaczeniem na realizowanie przez Fundację jej Celów Statutowych. 
 8. Formularzu Darowizny – należy przez to rozumieć funkcjonalność Strony Internetowej która umożliwia Darczyńcy określenie wysokości Darowizny, wprowadzenie swoich danych osobowych, a następnie wykonanie Darowizny za pośrednictwem Bramki Płatności. 
 9. Tpay – należy przez to rozumieć Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN – wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;
 10. Bramce Płatności – należy przez to rozumieć obsługę płatności bezgotówkowych zapewnianą przez Tpay, która została zintegrowana z Formularzem Darowizny. 
 11. Regulaminie Bramki Płatności – należy przez to rozumieć regulamin określający zasady korzystania z Bramki Płatności, który dostępny jest pod adresem https://fanipay.pl/regulamin/.
 12. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 13. kc lub kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 14. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 • 2 Fundacja

 

 1. Stronę Internetową prowadzi Fundacja.
 2. Fundacja działa na podstawie Statutu i ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166).
 3. Potwierdzenie poprawności danych Fundacji Darczyńca może uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym – https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html;
 4. Numer rachunku bankowego Fundacji: PL 31 1140 2004 0000 3202 8130 4169.
 5. Wszystkie treści opublikowane na Stronie Internetowej stanowią własność Fundacji, chyba że zastrzeżono inaczej. Kopiowanie, wprowadzanie do obrotu czy w inny sposób wykorzystywanie tych treści może skutkować naruszeniem autorskich praw majątkowych Fundacji.

 

 • 3 Darczyńcy

 

 1. Regulamin wiąże wszystkich Darczyńców dokonujących Darowizny za pośrednictwem Bramki Płatności. 
 2. Darczyńca nie może włożyć na Fundację obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania w rozumieniu art. 893 kc za wyjątkiem wskazania, że Darowizna powinna:
  1. posłużyć dla realizacji Celów Statutowych (wpłata ogólna);
  2. posłużyć dla realizacji zadań związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną;
  3. zasilić Fundusz grantowy na badania naukowe dotyczące zapylaczy;
  4. zasilić Fundusz na edukację społeczeństwa w zakresie zapylaczy. 
 3. Fundacja zobowiązuje się zużyć Darowiznę wyłącznie na realizowanie działań wskazanych przez Darczyńcę w sposób zgodny z Regulaminem.  

 

 • 4 Regulamin

 

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Darczyńcę w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 5. Do Darowizn niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania Darowizny przez Darczyńcę. Fundacja zapewni Darczyńcy dostęp do Regulaminów w brzmieniu sprzed dokonania w nich zmian.  

 

 • 5 Wymogi techniczne

 

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej jest możliwe przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i przez siedem (7) dni w tygodniu.
 2. W celu skorzystania ze Strony Internetowej i Darczyńca musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  2. dostęp do internetu;
  3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
  4. przeglądarka internetowa (Fundacja dołoży najwyższych starań, aby Strona Internetowa była prawidłowo obsługiwana przez aktualne wersje przeglądarek Microsoft Internet Edge, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari).
 3. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, Darczyńca powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 4. Fundacja dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie
  Strony Internetowej z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich, mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). 

 

 • 6 Komunikacja

 

 1. W Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 Darczyńca może porozumieć się ze Fundacją za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  1. e-mail: kontakt@pszczolamusibyc.pl
  2. telefon: 690 230 730
 2. Fundacja dołoży należytej staranności, aby Darczyńca mógł szybko i efektywnie kontaktować się z nim z wykorzystaniem wskazanych w Regulaminie środków komunikowania się na odległość.
 3. Strona Internetowa może wskazywać także inne środki komunikowania się stron na odległość. 
 4. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień, będzie korespondencja elektroniczna (e-mail). 
 5. Darczyńca może składać oświadczenia Fundacji także z zachowaniem formy pisemnej, przesyłając je na wskazany w Regulaminie adres za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896). 

 

 • 7 Darowizna

 

 1. Darczyńca może dokonać Darowizny z wykorzystaniem Formularza Darowizny poprzez wprowadzenie do niego następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. wysokość Darowizny (20 zł, 50 zł, 100 zł, 1000 zł, 5000 zł, inna kwota określona przez Darczyńcę, ale nie mniejsza niż 10 zł);
  4. cel Darowizny (wpłata ogólna; edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, zasilenie funduszy celowych). 
 2. Dokonując Darowizny Darczyńca:
  1. akceptuje Regulamin;
  2. akceptuje Regulamin Bramki Płatności;
  3. wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych;
  4. wskazuje adres e-mail, przy użyciu którego będzie prowadzona korespondencja.
 3. Jeżeli Darczyńca nie dokona Darowizny kwoty określonej w Formularzu Darowizny w terminie siedmiu (7) dni od jego przesłania, to przyjmuje się, że Darczyńca zrezygnował z dokonania Darowizny, a Fundacja tę rezygnację przyjęła.  
 4. Umowa Darowizny zawarta zostanie w języku polskim.
 5. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Darowizny będzie prawo polskie. 
 • 8 Dane osobowe

 

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Darczyńcy niebędącego osobą fizyczną. 
 2. Fundacja przetwarza następujące dane Darczyńcy
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. nazwa działalności (dotyczy Darczyńców przedsiębiorców);
  4. adres zamieszkania lub siedziby;
  5. NIP (dotyczy Darczyńców przedsiębiorców);
  6. adres e-mail.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe Darczyńcy w następujących celach: obsługi płatności, przyjęcia Darowizny i wykonania obowiązków księgowo-podatkowych. 
 4. Fundacja przekazuje dane osobowe Darczyńcy do Bramki Płatności: 
  1. w związku ze świadczeniem przez Bramkę Płatności na rzecz Fundacji usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  2. w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bramkę Płatności dokonywanych przez Darczyńców płatności przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  3. w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych ze Fundacją, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 
 5. Fundacja informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Darczyńcy jest Fundacja;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Darczyńca może skontaktować się ze Fundacją z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
  3. dane osobowe Darczyńcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy Darowizny;
  4. dane osobowe Darczyńcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy,
   a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Darczyńcy. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat;
  5. dane osobowe Darczyńcy nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Darczyńcy przez Fundację jest art.6 ust. 1 lit. b RODO;
  7. odbiorcami danych Darczyńcy będą wyłącznie wskazane w Regulaminie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Fundacji jako Administratora w celu obsługi płatności;
  8. Darczyńca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  9. Darczyńca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Fundacja informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych przez Darczyńcę jest warunkiem zawarcia umowy o Darowiznę. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Darczyńcę jest brak możliwości zawarcia umowy i przyjęcia Darowizny przez Fundację. 

 

 • 9 Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, Regulaminie Bramki Płatności oraz Polityce Prywatności zastosowanie mają:
  1. Kodeks cywilny;
  2. inne powszechnie obowiązuje akty prawne.